Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Február
2015
„Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
6 145,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
Máj
2015
„Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30 820,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Február
2013
„Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú produkciu prírodných aróm
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
35 276,00 € nenávratná neuvedený
22.
Február
2013
„Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka
Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
34 121,50 € nenávratná neuvedený
12.
Február
2015
„Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie
Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenská adadémia vied
9 765,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
August
2014
„Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možností ich odstraňovania v ČOV"
Slovenská technická univerzita v Bratislave
24 932,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2015
„Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxiella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
7 178,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
Júl
2018
„Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis
Univerzita Komenskélio v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Január
2014
„HYDROFOR: Systems of optimal forest management for enhancing the hydrological role of forests in preventing the floods in Bodrog river catchment“
Národné lesnícke centrum
8 275,41 € nenávratná neuvedený
24.
Marec
2015
„Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Univerzita Komenského v Bratislave
23 030,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Október
2014
„Hospodárska budova -živočíšna výroba“
SDP "Kremeň", s.r.o.
246 035,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Apríl
2018
„Horská chata Janka Kráľa“
PRIEMBAU, s.r.o.
1 242 421,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Marec
2017
„Hodnotenie, selekcia a výmena genotypov jačmeňa siateho s pridanou hodnotou pre rôzne šľachtiteľské ciele v agro-ekologických podmienkach Slovenskej republiky a Bulharskej republiky
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2 600,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 600,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Hodnotenie psychomotorických a psychologických charakteristík jednotlivých skupín vodičov zamerané na zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy
Žilinská univerzita v Žiline
1 980,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Hodnotenie pšenice na abiotické stresy i technologickú kvalitu a jej využitie z pohľadu globálnych klimatických zmien
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
4 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5.
August
2014
„Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch pre inventarizácie skleníkových plynov v krajine
Národné lesnícke centrum
28 128,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Február
2015
„Growing potential of women – a tool change“
Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
5 287,80 € nenávratná MPRV SR
6.
August
2014
„Grafy ako modely sietí s danými metrickými vlastnosťami a danou mierou symetrie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
7 468,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »