Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Január
2018
Technické vybavenie obecného podniku zameraného na výrobu cestovín
Obec Gemer
65 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Január
2018
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku
árodné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Realizácia stavby „Dom seniorov v Kamenici“ (zhotovenie projektovej dokumentácie, uskutočnenie búracích prác a výstavba objektu)
Obec Kamenica
150 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Január
2018
Zabezpečenie prevádzky a odborných služieb štyroch Centier integrovaných verejných služieb v strediskových obciach okresu Rimavská Sobota
Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
43 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Január
2018
Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Zabezpečenie činnosti Komunitného Centra Menšín (úhrada prevádzkových výdavkov, osobných výdavkov a výdavkov spojených s obstaraním vybavenia)
Komunitné Centrum Menšín
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Január
2018
Výstavba komunikácie k cintorínu v obci Pinciná
Obec Pinciná
8 055,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Január
2018
Topologické a algebraické aspekty minimálnych dynamických systémov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Materiálno-technické vybavenie zariadení Slovenského Červeného kríža, územný spolok Trebišov
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
15 041,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Január
2018
Psychologické, psychofyziologické a antropometrické koreláty srdcovocievnych ochorení (SCO)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vyvolá
11.
Január
2018
Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Paleoklimatický záznam a variabilita miocénnej klímy v centrálnej a východnej Paratetýde
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Úprava povrchu Atletickej dráhy multifunkčného športového areálu v meste Vranov nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou
90 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Január
2018
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe
R-DAS. s.r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Január
2018
Úprava priestorov Mestského úradu Vranov nad Topľou - sídla Centra projektovej podpory okresu Vranov nad Topľou a zabezpečenie aktivít, prevádzky a vybavenia Centra projektovej podpory okresu Vranov nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou
284 788,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Január
2018
Výstavba objektu novej materskej školy v obci Červenica pri Sabinove
Obec Červenica pri Sabinove
40 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Január
2018
Vypracovanie projektovej dokumentácie, rekonštrukcia a materiálovo-technické vybavenie Zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou
120 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky