ŽSR, Modernizácia žel trate Nnové Mesto nad Váhom-Púchov, žkm 100,500-159,100 pre trať. rýchlosť do 160 km /hod.-III. etapa (úsek Zlatovce -Trenčianská Teplá)

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.09.2013
Dátum začatia:20.11.2012
Dátum ukončenia:31.10.2015

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:ŽSR, Kemenskova 8, 813061 Bratislava
IČO prijímateľa:31364501
Miesto realizácie:SK 02 2 3 - Trenčiansky samosprávny kraj
Poskytovateľ:MDVRR SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#27632

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 241 592 756,13 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
1008/B322/2013
251 094 159,11 € Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vystavil: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x