Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Október
2021
Krompachy, Hornád rkm 99,800 - rekonštrukcia hate
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1 320 200,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Október
2021
Zvýšenie inovačných kapacít v MATADOR Industries, a.s.
MATADOR Industries, a. s.
405 937,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2021
Detské ihrisko v obci Skalka nad Váhom
Obec Skalka nad Váhom
14 684,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Október
2021
Detské ihrisko v obci Vršatské Podhradie
Obec Vršatské Podhradie
5 100,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Október
2021
Patients´appeal for palliative care
Ryder Albania Association
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/16/2021
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava - mestská časť Petržalka
296 470,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/14/2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
209 070,13 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
Október
2021
Mestská športová hala - sociálne zariadenia - rekonštrukcia
Mesto Nemšová
18 799,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Október
2021
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti VST, s.r.o.
VST, s.r.o.
123 626,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Október
2021
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Uzovský Šalgov
Obec Uzovský Šalgov
328 701,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Október
2021
Rozvoj služieb cestovného ruchu Vladimír Džupinka H E R K U L E S
Vladimír Džupinka H E R K U L E S
126 931,28 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2021
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/3/2017
Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
Október
2021
Protected areas for the 21st century
Agency for Management of Protected Areas of Podgorica
3 900,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21.
Október
2021
MOPS v obci Varhaňovce
Obec Varhaňovce
235 623,22 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Október
2021
Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi
Obec Oravská Jasenica
210 264,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti Píla Rosík, s.r.o.
Píla Rosík, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Október
2021
Kvalitou k úspechu
Siluma, spol. s r.o.
47 123,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Október
2021
Inovácia produkčného procesu Jaroslav Darmo Mäso - údeniny
Jaroslav Darmo Mäso - údeniny
50 349,75 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Október
2021
Ochrana korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných lokalitách južného Slovenska
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
618 634,86 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Október
2021
Financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov MŠVVaŠ SR podieľajúcich sa na implementácii OP II za rok 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
1 776 791,52 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky