Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
December
2017
„Galektíny ako potencionálne modulátory mikroprostredia nádoru/rany
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
Január
2018
„Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné aplikácie
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
„Fyzikálne nedeštruktívne metódy pre komplexné testovanie a analýzu artefaktov kultúrneho dedičstva
Ústav merania SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
August
2014
„Fyzikálne a elektrochemické správanie mechanochemicky pripravených nanooxidov
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
28 943,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2023
„FVZ Polyfunkčná budova Brezovec 50kW“
BHAS a.s.
45 217,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2017
„Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2 517,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
September
2023
„Fotovoltaické zariadenie 60kW/66,42 kWp Kuzma“
Ľubomír Kuzma
37 198,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
September
2016
„For best product“- zabezpečenie inovatívnej technológie pre spoločnosť K R O N SK, s.r.o.
K R O N SK, s.r.o.
192 209,11 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
12.
September
2019
„Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na rok 2019
Úrad vlády SR
755 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
August
2014
„Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
28 895,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Marec
2015
„Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
33 254,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2015
„Exekutívne funkcie ako štrukturálny komponent schopnosti učiť sa - diagnostika a stimulácia
Prešovská univerzita v Prešove
31 175,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Marec
2015
„Energetické zhodnotenie alternativnycti palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch
Slovenská technická univerzita v Bratislave
35 109,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Marec
2014
„eMesto“ ČADCA – elektronizácia služieb mesta Čadca
Mesto Čadca
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
24.
Marec
2017
„Elektrón-molekulové procesy prekurzorov pre moderné nanotechnológie
Univerzita Komenského v Bratislave
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2018
„Elektrochemický a fotochemický iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
September
2019
„Ekonomicky orientovaný chov včiel a prevencia a tlmenie chorôb včiel“
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
34 295,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Február
2015
„Ekonomické správanie detí z marginalizovaných rómskych komunít
Technická univerzita v Košiciach
10 304,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Marec
2015
„Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu"
Slovenská technická univerzita v Bratislave
34 764,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
December
2021
„Efficient distribution of shared multi.language health data by creating synergies via disruptive technologies
Ekonomická univerzita v Bratislave
7 988,96 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja