Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Apríl
2016
„Analýza povrchiových a objemových stavov s použitím metód na báze kapacitnej mikroskopie
Fyzikálny ústav SAV
650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
„Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska
Trnavská univerzita v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
„Analýza polyméru PEEK a možnosti jeho aditívnej výroby
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Marec
2016
„Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
September
2015
„Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19 558,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Apríl
2016
„ADVANCING THE CONSERVATION OF PLÁNT GENETIC RESOURCES IN THE CARPATHIAN MOUNTAINS AND PANNONIAN BASIN
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1 500,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Február
2015
„Adaptívny genetický potenciál populácií lesných drevín v kontexte klimatických zmien
Technická univerzita vo Zvolene
6 148,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Február
2014
„Adaptívne a neadaptívne zmeny znakov fenotypu, vyvíjajúcich sa v izolovaných populáciách
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
8.
August
2014
„Adaptácia moderných výpočtovo-simulačných metód do oblasti vývoja valivých ložísk a ich verifikácia v reálnych podmienkach
Žilinská univerzita v Žiline
25 594,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
December
2020
„1. Webinár – ako zlepšiť svoju vet. prax, 2. Publikácia – úspešná vet. prax, 3. Štandardy odb. postupov - vytvorenie, školenia.“
Nadácia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
10 000,00 € nenávratná MPRV SR
18.
December
2019
„1. Konferencia seniorov, 2. V4 Plus, 3. GA FVE Brusel, 4. Odborné školenie Nadácie.“
Nadácia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
10 000,00 € nenávratná MPRV SR
26.
November
2013
„...Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne..." J. A. Komenský
Liečebno-výchovné sanatóriom
294 564,76 € nenávratná neuvedený
16.
Január
2015
„(Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
Geologicky ústav Slovenskej akadémie vied
5 954,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2015
„(Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
Geologický ústav Slovenskej akadémie vied
20 511,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2013
„ Šije nám to“ v škole nápadov a tvorivosti
Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce
136 926,82 € nenávratná neuvedený
27.
Júl
2016
„ OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce – Stratégia miestneho rozvoja CLLD“
Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
11 949,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2014
„ Modernizácia živočíšnej výroby v spoločnosti AGROTERRA, spol. s r.o."
AGROTERRA, spol. s r.o.
249 878,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Október
2021
„ Kaštieľ Hendrichovce – centrum komunitno/spolkových aktivít
Obec Hendrichovce
49 674,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Október
2013
„ Jazdecký areál“
René Pavlík
69 534,10 € nenávratná neuvedený
9.
Október
2013
„ DETSKÉ IHRISKO – nafukovacia loď“
Andrea Pavlíková
9 972,02 € nenávratná neuvedený