Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Február
2019
„Výstavba detského ihriska v obci Ostrý Grúň“
Obec Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Marec
2022
„Výstavba detského ihriska v obci Jasov“
Obec Jasov
49 729,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2015
„Výskum, vývoj a aplikácia metódy tandemovej hmotnostnej spektrometrie a ďalších kombinovaných analytických metód na diagnostiku vybraných ochorení
Univerzita Komenského v Bratislave
5 250,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Február
2013
„Výskum vývoja lesných ekosystémov na vybraných dlhodobo sledovaných výskumných objektoch Národného lesníckeho centra
Národné lesnícke centrum
37 535,50 € nenávratná neuvedený
5.
August
2014
„VÝskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov NA politiky súvisiace s LESníctvom
Národné lesnícke centrum
31 249,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
„Vyšetrovanie hygrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania
Slovenská technická univerzita v Bratislave
31 290,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
August
2016
„Vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“
MAS TRI DOLINY, o.z.
11 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2019
„Vypracovanie podnikateľského plánu pre dovoz certifikovanej prémiovej kávy z Etiópie
Samay, s.r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26.
Júl
2016
„Vypracovanie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (stratégia CLLD)“
Občianske združenie Dolné Záhorie
10 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
August
2014
„Vymedzenie hraníc druhu u parazitov rýb: morfológia verzus gény a chromozómy
Parazitoloqický ústav SAV
22 627,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Február
2015
„Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových kompetičných vzťahov na produkčno-ekologické vlastnosti porastov buka a smreka
Národné lesnícke centrum
6 154,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Marec
2016
„Vplyv kremíka na toxicitu ťažkých kovov a nebezpečných stopových prvkov pri poľnohospodárskych plodinách
Univerzita Komenského v Bratislave
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
„Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Paneurópska wsoká škola
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Apríl
2016
„Vlastnosti syrov vyrobených s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
„Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
Ústav anorganickej chémie SAV
32 470,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2018
„Vitajte v novom futbalovom klube“
Futbalový klub Nová Dubnica, P. O. Hviezdoslava 14/2, 018 51 Nová Dubnica
2 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2018
„Viacúčelové ihrisko“ Považany
Obec Považany, Považany, 916 26 Považany
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2019
„Viacúčelové ihrisko“ Považany
Obec Považany, Považany, 916 26 Považany
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Máj
2019
„Viacúčelové ihrisko v obci Danišovce“
Obec Danišovce
87 478,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra