Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Február
2013
Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra
Košický samosprávny kraj
950 710,97 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica
Mesto Považská Bystrica
391 332,28 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Krízové centrum-rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom meste SR Bratislava
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
801 341,06 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb
Nadácia Zrak
458 391,95 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva Európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky
EUROIURIS - Európske právne centrum, o.z.
391 478,57 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva v obci Hurbanova Ves, kanalizácia – ochrana zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, Jelky a Hurbanova Ves
Hurbanova Ves
951 561,57 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine
ŠOP SR
280 939,02 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Separuje celá obec
OZ pre rozvoj vzdelávania CALYPSO PM
304 163,59 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rekonštrukcia radnice v Skalici
Mesto Skalica
1 144 181,79 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstav - obnova evajelického kostola Bátovce
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bátovce
632 296,41 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave
Slovenská filharmónia
2 239 732,14 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Divé maky – šanca pre rómske talenty z celého Slovenska
PRO DONUM
590 803,70 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity v meste Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
379 006,94 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak
Únia centier prevencie a pomoci DAFNÉ
417 401,83 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Bezpečnosť dodávky pitnej vody
Výskumný ústav vodného hospodárstva
306 862,35 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Inštitucionalizácia a posilnenie mimosúdneho konania /posilnenie právnej vymožiteľnosti v ochrane spotrebiteľa/ - efektívna a účinná pomoc pre spotrebiteľa
Združenia na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade
288 889,62 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rekonštrukcia rozvodov tepla Plavárne mesta Handlová s cieľom úspory energie
Mesto Handlová
516 144,90 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Obnoviteľné zdroje energie na školách
Košický samosprávny kraj
830 546,40 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Február
2013
Manažmentové modely pre travinné biotopy
DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie
428 283,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Moderné Kysuce – naplnenie sna generácií
Nadácia F.A. Hayeka
363 151,08 € nenávratná Úrad vlády SR