Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Máj
2018
Financovanie mzdových výdavkov, odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov VA a publicity v rámci implementácie OPVaI na rok 2018 - 313051Q303
Výskumná agentúra
4 146 492,53 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
25.
Máj
2018
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja hlinku. Detva
Mesto Detva
572 551,93 € nenávratná MPRV SR
25.
Máj
2018
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves
Drienovská Nová Ves
520 637,45 € nenávratná MPRV SR
25.
Máj
2018
Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve
Spojená škola
1 446 256,82 € nenávratná MPRV SR
25.
Máj
2018
Miestna akčná skupina MALOHONT - chod MAS
Miestna akčná skupina MALOHONT
147 364,04 € nenávratná MPRV SR
24.
Máj
2018
Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vysoké Tatry
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
505 148,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2018
Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou
Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o.
1 122 900,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
24.
Máj
2018
Obstaranie inovatívnej technológie v GASTRO - HAAL, s.r.o.
GASTRO - HAAL, s.r.o.
158 340,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Máj
2018
Rozvoj existujúceho MSP – ASL-Tech s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie
ASL-Tech s.r.o.
51 750,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Máj
2018
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I.
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
4 622 722,03 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
24.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Nána
Obec Nána
275 273,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Detve, J. G. Tajovského 7, Detva
Mesto Detva
474 115,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti MŠ M.R.Štefánika č.908/40, Detva č.908/40, Detva
Mesto Detva
455 218,73 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2018
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
35 177 092,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2018
Inovatívne technológie integrovaných obvodov na báze organických polovodičov
POWERTEC s.r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Máj
2018
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravínách s pridanou hodnotou
Slovenská technická univerzita
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Máj
2018
Investície do hmotného majetku – MONAGRO, s.r.o.
MONAGRO, s.r.o.
324 500,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2018
Vytvorenie podmienok na zvyšovanie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Želovciach
Stredná odborná škola
440 277,70 € nenávratná MPRV SR
24.
Máj
2018
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš
Obec Vígľaš
217 562,89 € nenávratná MPRV SR
24.
Máj
2018
Výstavba skladov na uskladnenie ovocia a nákup poľnohospodárskej techniky - Naša zem, s.r.o.
Naša zem, s.r.o.
622 067,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »