Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Október
2018
Rekonštrukcia domu smútku v obci Koplotovce
Obec Koplotovce
106 693,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2018
Modernizácia učební na súkromnej ZŠ DSA, Mukačevská 1 Prešov
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
60 524,30 € nenávratná MPRV SR
15.
Október
2018
Výsadba sadu Očová – Holcov majer
WITOS s.r.o.
110 760,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2018
Zníženie energetickej náročnosti budov BA, BB, BC - objekt SO 01 Žilinskej univerzity v Žiline
Žilinská univerzita v Žiline
1 987 020,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2018
Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
179 178,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Október
2018
Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy
Ústav materiálového výskumu SAV
247 022,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Október
2018
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov
Ustav ekológie lesa SAV
238 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Október
2018
Nanotechnológia prípravy MIS fotoelektród s oxidmi kovov pre systémy na výrobu solárnych palív
Slovenská technická univerzita v Bratislave
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Október
2018
Nanočastice podobné mitochondriám v liečbe Parkinsonovej choroby a ďalších degeneratívnych ochorení
Univerzita Komensí<:ého v Bratislave
8 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Október
2018
Materiálové zloženie a mechanické vlastnosti ťažkého a samozhutňujúceho sa betónu
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
7 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Október
2018
Syntéza, kryštálová štruktúra, spektroskopické vlastnosti a biochemické štúdie nových komplexných zlúčenín Cu(ll) a Cr(lll) s potenciálnymi medicínskymi aplikáciami
Slovenská technická univerzita v Bratislave
5 200,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Október
2018
Výskum a vývoj progresívnej konštrukcie uloženia vysokootáčkového rotora v strojoch pre výrobu príadze
KINEX BEARINGS, a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Október
2018
Zavedenie nových informačno-komunikačných technológií do spoločnosti Insomnium, s. r. o.
Insomnium, s.r.o
78 450,00 € nenávratná MPRV SR
15.
Október
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu – Dobšiná
Mesto Dobšiná
625 890,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2018
Obnova techniky v ŽV
AGROPEX s.r.o.
79 896,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2018
Obstaranie pozberovej linky – Roľnícke družstvo Dlhé Klčovo
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica
53 476,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2018
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Polepy, s.r.o.
Jens&Litwak, s.r.o.
70 177,00 € nenávratná MPRV SR
15.
Október
2018
Modernizácia mliekarenských technológii v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.
Tatranská mliekareň a.s.
697 956,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2018
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/52/2017 (0729/2017-D1)
Základná škola Slobody 2, Poltár Slobody 2, 987 01 Poltár
185 877,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Október
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/364/2018 (0965/2018)
PEXTON, Inc. s. r. o. Zvolenská 3, 821 09 Bratislava - mestská časť Rača
178 550,86 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »