Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
September
2017
Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky
Trnavská univerzita v Trnave
26 360,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline
Univerzita Komenského v Bratislave
18 085,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Automatizované spracovávanie trasologických objektov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
33 809,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Stav vedomia a jeho zmeny počas anestézie v hrudníkovej chirurgii.
Univerzita Komenského v Bratislave
24 734,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
https://www.crz.gov.sk/sysadm/art.php?ID=2857536
Univerzita Komenského v Bratislave
33 223,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxiella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami.
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV)
25 001,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Proteosyntéza a bioenergetika v mitochondriách trypanozomatíd a euglén
Univerzita Komenského v Bratislave
18 823,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Identifikácia mechanizmov mediujúcich negatívne dôsledky chronodisrupcie na kardiovaskulárny systém – modelové štúdie u potkanov.
Univerzita Komenského v Bratislave
28 227,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Alpínsky tektonotermálny vývoj a exhumačná história vnútorných zón Západných Karpát
Univerzita Komenského v Bratislave
16 319,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Hydrometalácia ako zdroj nukleofilných činidiel pre stereoselektívne domino reakcie
Univerzita Komenského v Bratislave
23 798,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Charakterizácia funkcií kohezínu v meióze
Univerzita Komenského v Bratislave
27 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
Univerzita Komenského v Bratislave
29 909,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.
Ústav pre výskum srdca SAV
18 772,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky
Paneurópska vysoká škola
31 405,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
33 591,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Supergénne minerály ako indikátory zmien životného prostredia na haldách: komplexné zhodnotenie a možnosti aplikácie v rámci trvalo udržateľného rozvoja
Univerzita Komenského v Bratislave
37 278,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Galektíny a angiogenéza
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
38 368,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier
Národné lesnícke centrum
9 113,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými
Ústav vied o Zemi SAV
11 524,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
September
2017
Priestorová pozornosť a počúvanie v zložitých prostrediach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7 464,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »