Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Júl
2021
Miestne komunikácie Pavlovce nad Uhom - Kukov
Obec Pavlovce nad Uhom
240 164,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Júl
2021
Presné riadenie závlah ako adaptačné opatrenie na klimatickú zmenu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
249 574,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Tieniace vlastnosti materiálov využívaných v radiačnej ochrane
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 675,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Výskum zdrojovej sústavy elektrónovolúčového zváracieho zariadenia s vysokou dynamikou riadenia parametrov procesu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Júl
2021
Inovovaný SW nástroj kybernetickej bezpečnosti pred bezpečnostnými incidentmi v sieťovej prevádzke civilného letectva
Beset, s. r. o.
761 796,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Júl
2021
Inovatívny optický analyzátor, hardvér a softvér
TECHNOMEDIA, s.r.o.
181 495,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Júl
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/161/2019 (0608/2019-D5)
Gymnázium Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
14.
Júl
2021
Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy
Univerzita Komenského v Bratislave
100 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Svetlom riadené molekulové prepínanie
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Chemický ústav SAV
220 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Výskum bariérovej textílie do komunitnej tvárovej polmasky a ochranného odevu
VÚTCH - CHEMITEX,spol. s r.o.
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe
Geografický ústav SAV
190 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Novel semiconductors and catalysts for production of green hydrogen
Žilinská univerzita v Žiline
165 382,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Moderné elektronické súčiastky na báze ultraširokopásmového polovodiča Ga2O3 pre budúce vysokonapäťové aplikácie
Elektrotechnický ústav SAV
249 954,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Fotonické labortórium na čipe: výskum a vývoj platformy plazmonického senzora pre okamžitú detekciu zložiek v roztokch
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 854,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti
Slovenská technická univerzita v Bratislave
249 880,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
FMA analýza potenciálnych signálov vhodných pre adaptívne riadenie nestingových stratégií frézovania aglomerátov na báze dreva
Technická univerzita vo Zvolene
195 402,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Monitoring lesných porastov v trojdimenzionálnom priestore a čase pomocou inovatívnych prístupov blízkeho-dosahu
Technická univerzita vo Zvolene
249 374,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
170 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Determinácia efektu poľnohospodárskych xenobiotík na alterácie živočíšneho systému v podmienkach in vitro.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja