Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Júl
2021
Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku
Ústav hydrológie SAV
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články
Ústav materiálového výskumu SAV
210 478,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Výskum vlastností komponentov z kóróziivzdorných zliatin vyhotovených aditívnou výrobou
Slovenská technická univerzita v Bratislave
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Klonovanie génov zabezpečujúcich totálnu rezistenciu voči múčnatke trávovej na pšenici
Univerzita Komenského v Bratislave
249 850,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.
Biomedicínske centrum SAV
226 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2
Biomedicínske centrum SAV
248 771,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Výskum implementácie nových meracích metód na kalibráciu meracích systémov pre priemyselnú metrologickú prax
Žilinská univerzita v Žiline
245 175,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Výskum progresívnych metód znižovania prenosu hluku a vibrácií hnacieho ústrojenstva elektromobilov s využitím gumo-kovových dielov s podporou umelej inteligencie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
239 292,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu
Neuroimunologický ústav SAV
230 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Ekológia pohlavného výberu
Univerzita Komenského v Bratislave
170 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
13.
Júl
2021
Inovácia procesu výroby úžitkového skla
RONA, a. s.
1 168 088,72 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
Júl
2021
Zriadenie zberného dvora a nákup technickej vybavenosti v obci Malý Krtíš
obec Malý Krtíš
347 062,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Júl
2021
Komunitné centrum v obci Krivany
Obec Krivany
250 739,66 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13.
Júl
2021
Snina, Cirocha. rkm 24,840-26,119, SMB
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
550 135,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Júl
2021
Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička
Prešovský samosprávny kraj
83 548,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
12.
Júl
2021
Inteligentné inovácie v spoločnosti MICHATEK, k.s..
MICHATEK, k.s.
273 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Júl
2021
Komunitné centrum Jakubany
Obec Jakubany
313 955,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
Júl
2021
Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ
Obec Rokycany
275 019,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Júl
2021
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže, Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
809 009,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Júl
2021
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul. 17.Novembra 11, Prešov
Prešovská univerzita v Prešove
1 699 611,81 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky