Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
September
2021
: Financovanie výdavkov na materiálno-technické vybavenie pre zamestnancov SIEA podieľajúcich sa na implementácii OP VaI 2020 – 2021.
Slovenská Inovačná a energetická agentúra (SIEA)
214 780,27 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
9.
September
2021
Komunitné centrum Svätý Anton
Obec Svätý Anton
200 410,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
September
2021
Vykurovanie budovy OcÚ na báze OzE
Obec Malý Šariš
77 533,55 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
September
2021
Rozvoj energetických služieb v obci Hrachovo
Obec Hrachovo
23 229,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
September
2021
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie
Obec Sačurov
423 029,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
September
2021
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti Tytex Slovakia s.r.o.
Tytex Slovakia s.r.o.
449 452,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
September
2021
Prestavba Obytnej budovy súp. č. 1128 na parc. Č.6146 na ubytovacie zariadenie
Ing. Pavel Struhár, PhD.
171 402,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
September
2021
Hemp Cluster ako ohnisko inovácií konopárskej aliancie
HEMP CLUSTER
174 298,02 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
September
2021
Inovácia procesu výroby jednoúčelových strojov a zariadení v spoločnosti FMach, s.r.o.
FMach, s.r.o.
188 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
September
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti spol. Dexterity s.r.o.
Dexterity s.r.o.
151 150,13 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/60/2019 (0457/2019-D1)
Základná škola, Kossutha 56, Kráľovský Chlmec Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
8.
September
2021
Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda v kontexte medzinárodného a vnútroštátneho práva)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
185 560,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
8.
September
2021
Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIRRI priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF - 4
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
3 601 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
8.
September
2021
Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIRRI zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF - 2
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2 300 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
8.
September
2021
ekoŠERIF
ecoLOGICA, o. z.
188 791,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
September
2021
Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2 395 374,30 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
8.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2019
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
September
2021
Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do programovania, implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
259 974,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
8.
September
2021
Inovácia procesu zákazkovej výroby inovatívnych zariadení v oblasti strojárstva v spoločnosti MK Tech, s.r.o.
MK Tech, s.r.o.
332 766,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/144/2019
Gymnázium Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR